صادق سوری

صادق سوری

فیلم شناسی

راننده و روباه
راننده و روباه

تصویربردار

1391

دیوار
دیوار

تصویربردار

1394

زمناکو
زمناکو

تصویربردار

1394

نیمه پنهان ماه
نیمه پنهان ماه

تصویربردار

1395

فصل بادهای گرم
فصل بادهای گرم

تصویربردار

1396

خیابان شاعر
خیابان شاعر

تصویربردار

1396

       دبستان پارسی
دبستان پارسی

تصویربردار

1400