مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی

فیلم شناسی

راننده و روباه
راننده و روباه

مدیر تولید

1391

دو ممیز چهل و هفت
دو ممیز چهل و هفت

مدیر تولید

1390

پهلوان و خرقه
پهلوان و خرقه

مدیر تولید

1393

سلطان محمد نقاش
سلطان محمد نقاش

تصویربردار, مدیر تولید

1394