مهدی کرم پور

مهدی کرم پور

فیلم شناسی

رانده شده
رانده شده

کارگردان

1391

ام‌. آی‌. اس شهری که بود
ام‌. آی‌. اس شهری که بود

تهیه کننده, کارگردان

1387

قاشق
قاشق

تصویربردار

1393