آرش قاسمی

آرش قاسمی

فیلم شناسی

تار و نار
تار و نار

صدابردار, صداگذار

1392

افسانه آسبادان
افسانه آسبادان

مسئول در آميختن صداها

1391

باغ ایرانی فرش ایرانی
باغ ایرانی فرش ایرانی

مسئول در آميختن صداها

1390

فصلی از هستی
فصلی از هستی

صداگذار

1390

شیر پوشان
شیر پوشان

صدابردار

1389

عصر آباد
عصر آباد

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1388

بوم های سنگی
بوم های سنگی

صدابردار

1387

تنگه هرمز
تنگه هرمز

صداگذار

1393

قانون جنگل
قانون جنگل

صداگذار

1393

دخترم مریم
دخترم مریم

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386

برد برد
برد برد

صداگذار

1395

صدای سکوت
صدای سکوت

صداگذار

1395

لاوراتوار
لاوراتوار

صداگذار

1397

ابر صورتی
ابر صورتی

صداگذار

1387

خاطره نمناک
خاطره نمناک

صداگذار

1397

فیلادلفی
فیلادلفی

صداگذار

1391

آدم
آدم

صداگذار

1385

هاراگیری برای زندگی
هاراگیری برای زندگی

مسئول در آميختن صداها

1391

کورسو
کورسو

مسئول در آميختن صداها

1390

شب گوسفند
شب گوسفند

صداگذار

1391

صدسال تنهایی
صدسال تنهایی

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

بر سر خاک
بر سر خاک

صداگذار

1399

A.B.C.D
A.B.C.D

صداگذار

1399

نهنگ سفید
نهنگ سفید

صداگذار

1399

بی قرار
بی قرار

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1402