مسعود آستانداری

مسعود آستانداری

فیلم شناسی

دوران ارادت
دوران ارادت

تصویربردار

1391

سنمار
سنمار

تصویربردار

1387

امید
امید

تصویربردار

1388

آنچه خواهد ماند
آنچه خواهد ماند

تحقیق و پژوهش, تدوین, تدوینگر صدا, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , نویسنده

1400