عبدالخالق طاهری

عبدالخالق طاهری

فیلم شناسی

دریای پارس
دریای پارس

تصویربردار

1386

انار صبح جمعه
انار صبح جمعه

تصویربردار

1387

از پشت پنجره
از پشت پنجره

تصویربردار

1375