محمد ثریا

محمد ثریا

فیلم شناسی

تسخیر در تهران
تسخیر در تهران

تصویربردار

1386

1390