الهام حسامی

الهام حسامی

فیلم شناسی

در سایه
در سایه

تهیه کننده, کارگردان

1391

نقاشی مذهبی
نقاشی مذهبی

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1391

متهمین دایره بیستم
متهمین دایره بیستم

گوینده گفتار فیلم

1395

وایت کارت
وایت کارت

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1401