عباس لاجوردی طوسی

عباس لاجوردی طوسی

فیلم شناسی

حق مسلم چیست؟
حق مسلم چیست؟

تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1391

کدام آزادی؟
کدام آزادی؟

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1390

ایران هراسی
ایران هراسی

تدوین, کارگردان , نویسنده

1389