نادر معصومی

نادر معصومی

فیلم شناسی

زمستان چای
زمستان چای

تصویربردار

1388

1390

زیران
زیران

تصویربردار

1373

دختر بهار
دختر بهار

کارگردان

1375

بهشت پرندگان
بهشت پرندگان

تصویربردار

1379