امیرحسین فرض اللهی

امیرحسین فرض اللهی

فیلم شناسی

پشت نویسی
پشت نویسی

تهیه کننده, کارگردان

1391

اصطکاک
اصطکاک

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

روزگار بلور
روزگار بلور

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, راوی , کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399