روزبه رایگا

روزبه رایگا

فیلم شناسی

ضامن آهو
ضامن آهو

تصویربردار

1389

تالاب سیرانگلی
تالاب سیرانگلی

تصویربردار

1393

آن دو
آن دو

دستیار تصویر

1388

آوانتاژ
آوانتاژ

دستیار تصویر

1388

دندان آبی
دندان آبی

دستیار تصویر

1386

روزهای ناتمام
روزهای ناتمام

تصویربردار

1400