محمد سعید وزیری

محمد سعید وزیری

فیلم شناسی

سفیر صلح
سفیر صلح

تهیه کننده

1389

حس پنهان
حس پنهان

مدیر تولید

1388

راه ناتمام
راه ناتمام

تهیه کننده

1399