امیرحسین خلیل زاده

امیرحسین خلیل زاده

فیلم شناسی

1391

ننه آقا متخصص
ننه آقا متخصص

کارگردان

1386

زومرهای ایرانی
زومرهای ایرانی

راوی , کارگردان , نویسنده گفتار فيلم

1400