محسن خان جهانی

محسن خان جهانی

فیلم شناسی

 صندلی شماره 257
صندلی شماره 257

تهیه کننده, کارگردان

1391

شهر پولکی
شهر پولکی

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1390

تکیه کَن
تکیه کَن

کارگردان , مدیر تولید, نویسنده

1388

کلاه شیشه ای
کلاه شیشه ای

تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید, نویسنده

1388

یار دبستانی
یار دبستانی

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1388

کلید
کلید

کارگردان , مجری طرح, نویسنده مستند نامه

1387

آزاد راه
آزاد راه

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1393

خاطرات یک قاضی
خاطرات یک قاضی

تهیه کننده, کارگردان

1386

ارتفاع 437
ارتفاع 437

کارگردان

1385

1382

برد برد
برد برد

تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1395

بر سر خاک
بر سر خاک

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399

A.B.C.D
A.B.C.D

تحقیق و پژوهش, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1399