اسد آتش بیگی

اسد آتش بیگی

فیلم شناسی

1391

گیسوی آشفته زمین
گیسوی آشفته زمین

مدیر تولید

1391

آغلا
آغلا

دستیار کارگردان

1391

جاده مسدود است
جاده مسدود است

دستیار تصویر

1391

اویان (سانای)
اویان (سانای)

برنامه ریز, دستیار کارگردان

1388

برکه
برکه

دستیار تصویر

1388

ترانه ای برای لوبا
ترانه ای برای لوبا

دستیار تصویر

1388