مهدی فارسی

مهدی فارسی

فیلم شناسی

مجنون
مجنون

تصویربردار

1390

صدسال تنهایی
صدسال تنهایی

کارگردان

1399

بی قرار
بی قرار

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده

1402