فرشته خانلارلو

فرشته خانلارلو

فیلم شناسی

بابل ارض موعود
بابل ارض موعود

تدوین, مسئول در آميختن صداها

1391

آجی چای
آجی چای

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1394

دارالملک مراغه
دارالملک مراغه

تدوین, تدوینگر صدا, صداگذار

1400