رحیم مرتضی وند

رحیم مرتضی وند

فیلم شناسی

بابل ارض موعود
بابل ارض موعود

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1391

شاعر بهشتی
شاعر بهشتی

تحقیق و پژوهش, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1389

مهر‌چال نغمه کوهستان
مهر‌چال نغمه کوهستان

تحقیق و پژوهش, تدوین, کارگردان

1385

به فراو
به فراو

تدوین, کارگردان

1382

آجی چای
آجی چای

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده مستند نامه

1394

آزادی اطلس
آزادی اطلس

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1386

1365

سرود کهن
سرود کهن

کارگردان

1367

دارالملک مراغه
دارالملک مراغه

تحقیق و پژوهش, راوی , کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1400