مهدی رجبی

مهدی رجبی

فیلم شناسی

راه فیروزه
راه فیروزه

نویسنده مستند نامه

1392

ابر صورتی
ابر صورتی

انیماتور فریم‌های کلیدی, نویسنده

1387

شب گوسفند
شب گوسفند

نویسنده

1391