جواد بزرگمهر

جواد بزرگمهر

فیلم شناسی

آهوان
آهوان

تهیه کننده, کارگردان

1391

انتخاب
انتخاب

تصویربردار

13

دوست من دوستان من
دوست من دوستان من

تصویربردار

1378

رگ سبز
رگ سبز

تصویربردار

1375