فریده صارمی

فریده صارمی

فیلم شناسی

گریز از مرکز
گریز از مرکز

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1398