همایون رضایی زاده

همایون رضایی زاده

فیلم شناسی

1392

رسم عاشقی همینه
رسم عاشقی همینه

تصویربردار

1390

ملوانان تنها به دریا نمی روند
ملوانان تنها به دریا نمی روند

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, مدیر تولید

1398

این پایان راه نیست
این پایان راه نیست

تحقیق و پژوهش, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1400