علی محمد قاسمی

علی محمد قاسمی

فیلم شناسی

افسانه آسبادان
افسانه آسبادان

تدوین, تصویربردار

1391

1390

مسیر بودن
مسیر بودن

تصویربردار

1388

گزارش شنبه
گزارش شنبه

گوینده گفتار فیلم

1393

رحم جایگزین
رحم جایگزین

تدوین, تصویربردار

1386

آواره دره گلیج
آواره دره گلیج

تدوین, تصویربردار, صدابردار

1382

زمزمه امواج
زمزمه امواج

تدوین, تصویربردار

1381

لذت کشتن
لذت کشتن

تدوین, تصویربردار

1381

شهابی از جنس نور
شهابی از جنس نور

تصویربردار

1392

چراغی در مه
چراغی در مه

تصویربردار

1386

یادداشت بر زمین
یادداشت بر زمین

تدوین, تصویربردار

1384

پریسان
پریسان

تدوین, تصویربردار

1390

قیلوله
قیلوله

تصویربردار

1389

آرایشگر بغداد
آرایشگر بغداد

تصویربردار

1387

عزیز
عزیز

تصویربردار

1387

آن بالا کنار جاده
آن بالا کنار جاده

تصویربردار

1385

پیدایم کن
پیدایم کن

تصویربردار, صدابردار

1383

پیرمرد وخط
پیرمرد وخط

تصویربردار

1385