محمد حسن عبدی زاده

محمد حسن عبدی زاده

فیلم شناسی

افسانه آسبادان
افسانه آسبادان

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1391

گرمابان
گرمابان

مدیر تولید

1391

باغ ایرانی فرش ایرانی
باغ ایرانی فرش ایرانی

جلوه‌های ویژه میدانی, مدیر تولید

1390

رویای دانوب
رویای دانوب

بازیگران, مدیر تولید

1389

آرامستان
آرامستان

مدیر تولید

1393

به رنگ خون
به رنگ خون

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1386

خیابان شاعر
خیابان شاعر

مدیر تولید

1396

1390

1389

باران اگر
باران اگر

بازیگران, مدیر تولید

1388

خواب تاریک
خواب تاریک

برنامه ریز, فیلمنامه, مدیر تولید

1387

نغمه‌های ابدی
نغمه‌های ابدی

مدیر تولید

1385

دایره قسمت
دایره قسمت

مدیر تولید

1387

خوره
خوره

مدیر تولید

1399