جمشید بیات ترک

جمشید بیات ترک

فیلم شناسی

دست های خالی
دست های خالی

تحقیق و پژوهش, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1397

امین الضرب
امین الضرب

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1402