مهدی بخشی مقدم

مهدی بخشی مقدم

فیلم شناسی

اسب چوبی
اسب چوبی

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1391

صد و سه روز
صد و سه روز

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1394

1401