مرتضی شعبانی

مرتضی شعبانی

فیلم شناسی

استرس کنکور
استرس کنکور

تهیه کننده

1392

پانزده پنجاه و نه
پانزده پنجاه و نه

تصویربردار

1391

به دنبال حقیقت
به دنبال حقیقت

تصویربردار

1390

گلوله باران
گلوله باران

تهیه کننده

1398

جمیله
جمیله

تهیه کننده

1398

1401