اشکان اشکانی

اشکان اشکانی

فیلم شناسی

از نفس افتاده‌ها
از نفس افتاده‌ها

تصویربردار

1391

به دیوار نگاه کن
به دیوار نگاه کن

تصویربردار

1391

شهر پولکی
شهر پولکی

تصویربردار

1390

از پاریز تا پاریس
از پاریز تا پاریس

تصویربردار

1389

ستاره‌ها
ستاره‌ها

تصویربردار

1389

1389

ده کیلومتر دورتر
ده کیلومتر دورتر

تصویربردار

1388

کلید
کلید

تصویربردار

1387

نقل گرد آفرید
نقل گرد آفرید

تصویربردار

1387

گیرنده
گیرنده

تصویربردار

1390

آغلا
آغلا

تصویربردار

1391

اویان (سانای)
اویان (سانای)

تصویربردار

1388

برکه
برکه

تصویربردار

1388

1388

بان لرزان
بان لرزان

تصویربردار

1387

سه ممیز شش
سه ممیز شش

تصویربردار

1387

مادرهای برفی
مادرهای برفی

تصویربردار

1387

مثل آن شب
مثل آن شب

تصویربردار

1387

مرد کوچک
مرد کوچک

تصویربردار

1386

مصائب مشدی
مصائب مشدی

تصویربردار

1385

خواب سرد
خواب سرد

تصویربردار

1386