مصطفی رزاق کریمی

مصطفی رزاق کریمی

فیلم شناسی

مسیر
مسیر

مشاور کارگردان

1393

بانو قدس ایران
بانو قدس ایران

کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

هجده درصد
هجده درصد

ناظر کیفی

1397

حس پنهان
حس پنهان

کارگردان

1388

راه ناتمام
راه ناتمام

کارگردان , نویسنده مستند نامه

1399