حسن شبانکاره

حسن شبانکاره

فیلم شناسی

ما همه سربازیم
ما همه سربازیم

صدابردار

1392

آک . آپ . آس
آک . آپ . آس

صدابردار

1391

فصلی از هستی
فصلی از هستی

صدابردار

1390

چنارستان
چنارستان

صدابردار

1393

نوروز به وقت تهران
نوروز به وقت تهران

تدوینگر صدا, صدابردار, صداگذار

1394

خیلی خیلی محرمانه
خیلی خیلی محرمانه

تدوینگر صدا, صدابردار

1394

سفر سهراب
سفر سهراب

تدوینگر صدا, صداگذار

1395

سکوت کوهستان
سکوت کوهستان

تدوینگر صدا, صداگذار

1395

1396

تمام چیزهایی که جایشان خالی ست
تمام چیزهایی که جایشان خالی ست

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1397

چشمه زاون
چشمه زاون

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1397

پنهان شدگی
پنهان شدگی

صدابردار

1397

1398

1398

گنج دره
گنج دره

صدابردار

1399

اسپانک
اسپانک

صدابردار, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1401