داوود دلاور

داوود دلاور

فیلم شناسی

وقتی که من نبودم
وقتی که من نبودم

تصویربردار

1393

عکس ها نمی جنگند
عکس ها نمی جنگند

تصویربردار

1396

اربعین
اربعین

تصویربردار

1398