شاهد سلطانی آزاد

شاهد سلطانی آزاد

فیلم شناسی

1391

وقتی که من نبودم
وقتی که من نبودم

گوینده گفتار فیلم, نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1393

عکس ها نمی جنگند
عکس ها نمی جنگند

تحقیق و پژوهش, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

اربعین
اربعین

تحقیق و پژوهش, نویسنده مستند نامه

1398

نیلوفر
نیلوفر

فیلمنامه

1390

نور
نور

فیلمنامه, کارگردان

1389