گیسو آزاد روش

گیسو آزاد روش

فیلم شناسی

یک کیلو بال مگس
یک کیلو بال مگس

تدوینگر صدا, صداگذار

1395

چامون
چامون

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

سینه ما رکس
سینه ما رکس

صداگذار

1399

شناسه سخن
شناسه سخن

صداگذار

1396

وقتی که دارکوب ها می روند
وقتی که دارکوب ها می روند

تدوینگر صدا, صداگذار

1400

خاکستر
خاکستر

صداگذار

1401

سبز بن دار
سبز بن دار

صداگذار

1401