محمد فرزین نیا

محمد فرزین نیا

فیلم شناسی

قونقا
قونقا

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1394

کنترپوان
کنترپوان

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399