مسعود جعفری

مسعود جعفری

فیلم شناسی

برادران امیدوار
برادران امیدوار

مدیر تولید

1381

پنجره
پنجره

مدیر تولید

1387

زیر پلک
زیر پلک

مدیر تولید

1386