محمد نجفی زاده

محمد نجفی زاده

فیلم شناسی

تهران انار ندارد
تهران انار ندارد

مدیر تولید

1383

باغ قرمز
باغ قرمز

مدیر تولید

1389

سنگر روبرو
سنگر روبرو

مدیر تولید

1381