رضا نریمی زاده

رضا نریمی زاده

فیلم شناسی

دریای پارس
دریای پارس

مسئول در آميختن صداها

1386

شکسته پیوسته
شکسته پیوسته

مسئول در آميختن صداها

1384

اینانا
اینانا

مسئول در آميختن صداها

1381

آسمان هشتم
آسمان هشتم

مسئول در آميختن صداها

1391

تابلو
تابلو

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386

آن بالا کنار جاده
آن بالا کنار جاده

مسئول در آميختن صداها

1385