علیرضا نکولعل گر

علیرضا نکولعل گر

فیلم شناسی

دریای پارس
دریای پارس

صدابردار

1386

درکه
درکه

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1385

امتحان
امتحان

صداگذار

1393

کاکا
کاکا

مسئول در آميختن صداها

1396