مسعود سلامی

مسعود سلامی

فیلم شناسی

بام تهران
بام تهران

تصویربردار

1385

دربند
دربند

تصویربردار

1385

فریاد فشرده
فریاد فشرده

تصویربردار

1385

آدم
آدم

تصویربردار

1385

کوچه‌های باریک
کوچه‌های باریک

تصویربردار

1384

متولد 65
متولد 65

تصویربردار

1394

مثل همیشه
مثل همیشه

تصویربردار

1388

طبق عادت همیشگی
طبق عادت همیشگی

تصویربردار

1394

آن سوی رودخانه
آن سوی رودخانه

تصویربردار

1387