مهدی قربان پور

مهدی قربان پور

فیلم شناسی

ما همه سربازیم
ما همه سربازیم

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1392

یکی میان ما
یکی میان ما

کارگردان , نویسنده مستند نامه

1387

زمناکو
زمناکو

تحقیق و پژوهش, کارگردان , نویسنده

1394

روزهای ناتمام
روزهای ناتمام

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1400