حامد بقائیان

حامد بقائیان

فیلم شناسی

کوبانی
کوبانی

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1401