مرتضی غفوری

مرتضی غفوری

فیلم شناسی

ستاره روی زمین
ستاره روی زمین

تصویربردار

1386

ستایش
ستایش

تصویربردار

1387

یه روز قشنگ برفی
یه روز قشنگ برفی

تصویربردار

1388