مهدی صدیقی

مهدی صدیقی

فیلم شناسی

گوبانگی
گوبانگی

تهیه کننده, کارگردان , مجری طرح

1400

آتل
آتل

کارگردان

1402