علی اکبر حیدری

علی اکبر حیدری

فیلم شناسی

2888 ( بیست و هشت هشتاد و هشت )
2888 ( بیست و هشت هشتاد و هشت )

تحقیق و پژوهش, فیلمنامه, کارگردان

1400