ساسان سالور

ساسان سالور

فیلم شناسی

روی ابرها قدم بزن
روی ابرها قدم بزن

تصویربردار, مدیر تولید

1386

فریاد فشرده
فریاد فشرده

مدیر تولید

1385

یه روز قشنگ برفی
یه روز قشنگ برفی

مدیر تولید

1388

بدرود بغداد
بدرود بغداد

مدیر تولید

1388