مختار عبداللهی

مختار عبداللهی

فیلم شناسی

جایی میان صخره ها
جایی میان صخره ها

فیلمنامه, کارگردان

1400