سید احسان عمادی

سید احسان عمادی

فیلم شناسی

فرار از قصر
فرار از قصر

کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1400