وحید نامی

وحید نامی

فیلم شناسی

صف و چند خرده روایت از قرن اخیر
صف و چند خرده روایت از قرن اخیر

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1400