حامد خسروی

حامد خسروی

فیلم شناسی

ترانه اندوهگین کوهستان
ترانه اندوهگین کوهستان

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1386

دیوار بچه‌ها
دیوار بچه‌ها

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1386

چراغ پشتان
چراغ پشتان

کارگردان , نویسنده مستند نامه

1385